Řád knihovny

Řád knihovny zahrnuje Řád studovny, ve kterém je uvedeno, jak se má v prostorách knihovny žák chovat, a Výpůjční řád,  v němž jsou uvedeny podmínky zapůjčení knihy ze školní knihovny. Žák je povinen oba tyto řády dodržovat.

 

Řád studovny

1.  Studovna je určena pro žáky 5. - 9. ročníku. Slouží jim k získání potřebných informací, a to studiem odborné literatury.

2.  Studovna je otevřena denně. V jinou dobu je místnost uzamčena.

3.  Žáci se zde smějí zdržovat pouze ve svém volném čase a za přítomnosti pedagogického dozoru.

4.  Žáci mají volný přístup k informacím. Literaturu vybranou ke studiu nahlásí dozírajícímu učiteli.

5.  Žáci jsou povinni dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti, zásady kulturního chování. Musí dbát na pořádek a nepoškozovat věci, které tvoří zařízení studovny. Žáci nevynášejí ze studovny žádné pomůcky. Škody způsobené svévolným poškozením majetku uhradí.

6.  Dozírající učitel před odchodem ze studovny zkontroluje, zda jsou vypnuty všechny elektrické přístroje a zavřena okna, místnost uzamkne.

7.  Dozírající učitel zodpovídá za svěřený majetek studovny, případné závady hlásí včas a písemně školníkovi, se kterým spolupracuje při jejich odstraňování.

 

Výpůjční řád knihovny

1.      Výpůjčky knih jsou vždy domlouvány s vyučujícím, který je za knihovnu zodpovědný.

2.      Zapůjčením knihy žák souhlasí se všemi podmínkami výpůjčního řádu.

3.      Výpůjční doba je stanovena na středu a čtvrtek o velké přestávce od 9.15 do 9.30. hodin, dále v pátek od 13.00 do 13.45 hodin. Po dohodě je možná výpůjčka i jindy.

4.      Žák nesmí zapůjčenou knihu poškozovat a popisovat.

5.      V případě poškození či ztráty žák škodu uhradí.

6.      Žák knihu nepůjčuje dalším osobám.

7.      Žák knihu vrátí zpět do 30 dnů od výpůjčky.

8.      Jestliže žák odmítá dodržovat výpůjční řád knihovny, může vyučující výpůjčku odmítnout.